NIEUW! Virtuele tour
Sluiten
Afdrukken

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEURTS TRUCKS B.V. (gedeponeerd bij de rechtbank te Arnhem op 9 januari 2013 onder nummer 2013/1)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Geurts": de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Geurts Trucks B.V., statutair gevestigd te Nijmegen; "Koper": de wederpartij van Geurts.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten (inclusief vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten) tussen Geurts en Koper.
 2. Geurts wijst de toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 4. Indien Koper heeft aangegeven dat de zaak aan bepaalde specificaties en of voorwaarden dient te voldoen en Geurts heeft nooit bevestigd dat de zaak hieraan voldoet, wordt Koper geacht deze voorwaarden niet langer te stellen als de overeenkomst toch wordt gesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Geurts zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen.
 2. Geurts staat niet in voor de juistheid van de door haar opgegeven specificaties van de zaak en Koper kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de specificaties zoals deze door Geurts zijn weergegeven.
 3. De overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Geurts de order schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering is begonnen.

Artikel 4. Prijzen

 1. De door Geurts opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, overige heffingen en eventueel andere bijkomende kosten.
 2. Geurts heeft het recht om, ook na sluiting van de overeenkomst, de overeengekomen prijs te wijzigen indien er een wijziging plaatsvindt in één der prijsbepalende factoren.
 3. Koper heeft op grond van het bepaalde in het vorige lid niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de in eerste instantie overeengekomen prijs met meer dan 10% wordt verhoogd.

Artikel 5. Betaling

 1. Koper is verplicht de volledige koopprijs voor de levering te betalen.
 2. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft, is Koper per direct de alsdan toepasselijke wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd, zonder dat Geurts hiervan melding hoeft te maken en onverminderd het recht van Geurts om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 3. Koper is niet gerechtigd de betaling van enige vordering van Geurts op Koper op te schorten of te verrekenen.

Artikel 6. Levering

 1. De door Geurts genoemde levertijd is slechts een indicatie. Koper kan hier geen rechten aan ontlenen.
 2. Levering vindt plaats op een door Geurts aangewezen locatie.
 3. Indien Geurts op verzoek van Koper voor verzending van de goederen zorgdraagt, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van Koper. Geurts zal voor het vervoer geen transportverzekering afsluiten.

Artikel 7. Garanties en gebreken

 1. Na het sluiten van de koopovereenkomst wordt Koper geacht bekend te zijn met alle voor hem van belang zijnde specificaties van de gekochte zaak.
 2. Koper is zich ervan bewust dat Geurts niet in kan staan voor verborgen gebreken en de levensduur van de verkochte zaken.
 3. Koper mag de zaken vóór de koop uitgebreid testen.
 4. Koper aanvaardt de gekochte zaken in de staat, inclusief eventuele bekende en verborgen gebreken, zoals hij deze aantreft ten tijde van de levering.
 5. Na ontvangst van de zaak kan Koper zich niet meer beroepen op eventuele gebreken van de zaak.
 6. Omruil van gekochte zaken is niet mogelijk.

Artikel 8. Ontbinding

 1. Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Geurts gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, alsmede wanneer Koper in staat van faillissement verkeert of dit is aangevraagd, surseance van betaling heeft gekregen of aangevraagd, is Geurts gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Geurts tot enige schadevergoeding en onverminderd de aan Geurts toekomende rechten, waaronder het vorderen van schadevergoeding van Koper.
 2. Indien Koper een aanbetaling heeft gedaan en Geurts vervolgens de overeenkomst ontbindt, is Koper de aanbetaling als boete verschuldigd aan Geurts onverminderd het recht van Geurts op schadevergoeding.
 3. Koper is niet gerechtigd enige overeenkomst met Geurts te ontbinden met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.3.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Geurts is jegens Koper niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen jegens Koper of op welke andere grond dan ook, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Geurts.
 2. Indien Geurts jegens Koper aansprakelijk zou zijn, is Geurts slechts aansprakelijk voor directe schade die als gevolg van haar handelen is ontstaan. Geurts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Geurts is niet aansprakelijk voor onjuiste kilometerstanden en/of bouwjaren van de verkochte voertuigen.
 4. De aansprakelijkheid van Geurts is beperkt tot de waarde van de onderliggende overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit volgt met een maximum van € 100.000,00.

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zoals is bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, is Geurts gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle geschillen die ontstaan tussen Geurts en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en deze geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Afdrukken