Sluiten
Afdrukken

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEURTS TRUCKS B.V. (gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland op 4 januari 2021 onder nummer 1/2021)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Geurts”: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Geurts Trucks B.V., statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10029722;
“Klant”: de contractspartij van Geurts;
“Overeenkomst”: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Geurts en Klant waarbij Geurts vrachtwagens en toebehoren, kranen en andere zaken aan Klant verkoopt of diensten aan Klant verleent.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten (inclusief vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten) tussen Geurts en Klant.
 2. Geurts wijst de toepasselijkheid van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 4. Indien Klant heeft aangegeven dat de zaak aan bepaalde specificaties en of voorwaarden dient te voldoen en Geurts heeft nooit schriftelijk bevestigd dat de zaak hieraan voldoet, wordt Klant geacht deze voorwaarden niet langer te stellen als de Overeenkomst toch wordt gesloten.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands aan Klant worden verstrekt, prevaleert bij strijdigheid de Nederlandse versie.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Geurts zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen.
 2. Klant kan geen rechten ontlenen aan specificaties die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Geurts zijn bevestigd.
 3. De Overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Geurts de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering is begonnen.

Artikel 4. Prijzen

 1. De door Geurts opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, overige heffingen en eventueel andere bijkomende kosten.
 2. Geurts heeft het recht om, ook na sluiting van de Overeenkomst, de overeengekomen prijs te wijzigen indien er een wijziging plaatsvindt in één van de prijsbepalende factoren.
 3. Klant heeft op grond van het bepaalde in het vorige lid niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de in eerste instantie overeengekomen prijs met meer dan 10% wordt verhoogd.

Artikel 5. Betaling

 1. Klant is verplicht de volledige koopprijs vóór de levering te betalen.
 2. De betalingstermijn van de facturen van Geurts bedraagt 14 dagen.
 3. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft, is Klant per direct de alsdan toepasselijke wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd.
 4. Indien betaling niet na de eerste schriftelijke aanmaning van Geurts heeft plaatsgevonden, is Klant, naast rente, aan Geurts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 500,00.
 5. Klant is niet gerechtigd de betaling van enige vordering van Geurts op te schorten, te verrekenen of uit te stellen om welke reden dan ook.
 6. Klant doet afstand van eventuele retentierechten die Klant ten laste van Geurts kan inroepen.

Artikel 6. Levering

 1. De door Geurts genoemde levertijd is slechts een indicatie. Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 2. Levering vindt plaats op de bedrijfslocatie van Geurts.
 3. Indien Geurts op verzoek van Klant voor verzending van zaken zorgdraagt, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van Klant. Geurts zal voor het vervoer geen transportverzekering afsluiten.
 4. Bij een export van zaken is Klant verantwoordelijk voor alle formaliteiten om de zaken te kunnen uitvoeren en in te kunnen voeren in het land van de beoogde bestemming. Klant is verplicht om vóór het sluiten van de Overeenkomst te controleren aan welke formaliteiten moet worden voldaan. Indien de export of de import niet mogelijk blijkt te zijn (bijvoorbeeld omdat bepaalde documenten zoals kentekenbewijzen of registratiedocumenten ontbreken of om welke andere reden dan ook), komt dit voor rekening en risico van de Klant. Geurts zal in dat geval de zaken niet terugnemen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Geurts behoudt zich het eigendomsrecht van alle, zowel de betaalde als niet-betaalde, zaken voor totdat Klant de koopsom van alle verkochte zaken volledig heeft voldaan.

Artikel 8. Garanties en gebreken

 1. Na het sluiten van de koopovereenkomst wordt Klant geacht bekend te zijn met alle voor hem van belang zijnde specificaties van de gekochte zaak.
 2. Klant is zich ervan bewust dat Geurts niet in kan staan voor verborgen gebreken en de levensduur van de verkochte zaken. Geurts verstrekt geen enkele vorm van garantie,
 3. Klant mag de zaken vóór de koop uitgebreid testen.
 4. Klant aanvaardt de gekochte zaken in de staat, inclusief eventuele bekende en verborgen gebreken, ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 5. Na ontvangst van de zaak kan Klant zich niet meer beroepen op eventuele gebreken van de zaak.
 6. Omruil van gekochte zaken is niet mogelijk.

Artikel 9. Ontbinding

 1. Indien Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Klant in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft gekregen, of enige andere insolventieprocedure op Klant van toepassing is verklaard, is Geurts gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Geurts tot enige schadevergoeding en onverminderd de aan Geurts toekomende rechten, waaronder het vorderen van schadevergoeding van Klant.
 2. Bij ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst is Klant aan Geurts een boete ter hoogte van 30% van de koopprijs verschuldigd, onverminderd het recht van Geurts op schadevergoeding. Indien Klant een aanbetaling heeft verricht die meer bedraagt dan 30% van de koopprijs is de boete gelijk aan het aanbetaalde bedrag onverminderd het recht van Geurts op schadevergoeding.
 3. Indien Klant een aanbetaling heeft gedaan en de Overeenkomst wordt ontbonden of vernietigd, is Klant de aanbetaling volledig als boete verschuldigd aan Geurts onverminderd het recht van Geurts op schadevergoeding.
 4. Klant doet afstand van het recht om enige overeenkomst met Geurts geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen, op welke grond dan ook, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.3.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Geurts is jegens Klant niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen jegens Klant of op welke andere grond dan ook, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Geurts.
 2. Indien Geurts jegens Klant aansprakelijk zou zijn, is Geurts slechts aansprakelijk voor directe schade die als gevolg van haar handelen is ontstaan. Geurts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, vertragingsschade, schade als gevolg van het gebruik van de door Geurts verkochte zaken en schade door ongevallen die zijn veroorzaakt door of met de door Geurts verkochte zaken.
 3. Geurts is niet aansprakelijk voor onjuiste kilometerstanden en/of bouwjaren van de verkochte voertuigen.
 4. De aansprakelijkheid van Geurts is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de onderliggende overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit volgt met een maximum van € 100.000,00.

Artikel 11. Overmacht

 1. Bij overmacht is Geurts gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Het begrip overmacht, als bedoeld in dit artikel, heeft betrekking op alle tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst die redelijkerwijs niet aan Geurts kunnen worden toegerekend. Van overmacht is onder andere, maar niet uitsluitend, sprake als de tekortkoming het gevolg is van een brandstoffen- of grondstoffencrisis, oorlog, opstand, epidemie, dierziekte, weersomstandigheid of door ingrijpen van overheidswege.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle geschillen die ontstaan tussen Geurts en Klant is Nederlands recht van toepassing en deze geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Afdrukken